Search
TR
Kurum Profili
Altaş Şirketler Grubu
KVKKALTAŞ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ  1. VERİ SORUMLUSU
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ALTAŞ YAĞ SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYAT SAN.TİC.A.Ş. (ALTAŞ)tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
 
ALTAŞ, bünyesinde barındırdığı kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, görsel ve işitsel kayıtlar, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, risk yönetimi, araç bilgisi, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, pazarlama, biyometrik veri gibi kişisel verileri aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda işlemektedir;
 
Çalışanlarımıza ait; kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, görsel ve işitsel kayıtlar, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, risk yönetimi, finans ve  biyometrik veri kategorilerine ait kimlik verileri personel alımlarında, stajyer ve aday çalışanların değerlendirilebilmesi, iletişimin sağlanabilmesi, istihdamın sağlanabilmesi, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, kurum etik kurallarına uygun hareket edilebilmesi, disiplin süreçlerinin yönetimi, çalışanların mevzuattan kaynaklı haklarının ve diğer yan haklarının yerine getirilebilmesi ve zimmetlerin yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilebilmesi ve resmi yazışmaların yapılabilmesi, çalışanların bordrolama, işe giriş çıkış sürelerinin hesaplanabilmesi ve fazla mesai süreçlerinin yürütülebilmesi, sözleşme yapılabilmesi, finans muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği yasal şartlarının yerine getirilebilmesi için acil durumlarda ilgili kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında personel ve taşeron çalışanlarının eğitimlerinin tamamlanabilmesi, risk yönetiminin yapılabilmesi, İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ilgili kurumlara ve makamlara raporların sunulabilmesi, İş Sağlı ve Güvenliğinin disiplin, düzeltici ve iyileştirici faaliyetleri ile talimat ve yönerge kurallarının yürütülebilmesi, kalite süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılabilmesi, fiziksel güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla.
 
Çalışan yakınlarına ait kişisel veriler, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan menfaatleri açısından aile geçim indiriminin hesaplanması amacıyla.
 
Çalışan referansına ait kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileri; çalışan adayının işe alımı sırasında referans kontrolunun yapılabilmesi amacıyla,
 
Tedarikçilerimiz ait kimlik, iletişim, finans ve araç bilgisi kategorilerindeki kişisel veriler; mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, idari ve operasyonel faaliyetlerin onaylanması süreci, teknik servis faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kalite süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması amacıyla.
 
Müşteri ve müşteri adaylarımıza ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri işlem, finans, pazarlama kategorilerindeki kişisel veriler; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ayrıca aynı işleme amaçlarıyla araç satışı yapan firmamız tarafından alınan araç yönetimi ve risk yönetimi bilgileri de iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla.
 
Şirketimize gelen denetçi, kamu memuru gibi kişilerin; kimlik, mesleki deneyim ve iletişim verileri; denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla.
 
Şirketimizde çalışanlarımıza, tedarikçilerimiz ve çalışanlarına, müşterilerimize, ziyarete gelen kişilere ait görüntü kayıtları, fiziksel güvenliğimizi sağlamak amacıyla, ağlarımızdan internete erişim sağladıkları takdirde ip adresleri kanuna uyumluluk sebebiyle.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ve açıklanan amaçlarla; Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, adli makamlar, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ALTAŞ’ın faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda ALTAŞ’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 2014 tarihli Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, 5464 sayılı banka ve kredi kartları kanunu, 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu, 2018 tarihli karayolları taşıma yönetmeliği, türk gıda kodeksi yönetmeliği, gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname, gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik ve Bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler / yönergeler ve diğer mevzuat…
 
  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.altas.com.tr” web adresindeki “KVKK İlgili Kişi Başvuru”nu doldurarak ıslak imzalı olarak DurugölMh. Soya Cd. No:150 Merkez/Ordu adresine bizzat teslim edebilir, info@altas.com.tr ya da altasyagsuvetarimurunleri@hs01.kep.trKEPadresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ALTAŞ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 
Altaş Grup sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close